ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πολιτική ασφάλειας των τροφίμων

 

Πολιτική της εταιρείας «ΣΠΙΤΙΚΗ ΠΙΤΑ» είναι να διακινεί υψηλών προδιαγραφών προϊόντα από πλευράς ποιότητας και υγιεινής, που υποστηρίζονται από ανάλογη εξυπηρέτηση, έτσι ώστε να ικανοποιούν απολύτως τις επιθυμίες και των πιο απαιτητικών πελατών της.

Εκτός αυτού, οι λειτουργίες και τα προϊόντα της επιχείρησης οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους Εθνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς που αφορούν την ποιότητα και την υγιεινή, διασφαλίζοντας έτσι τόσο την ικανοποίηση, όσο και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η Διοίκηση αποφάσισε να αναπτύξει και να εφαρμόσει:

– Σύστημα Διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων κατά πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000 για την:

«Εμπορία, αποθήκευση και διανομή τροφίμων σε θερμοκρασίες κατάψυξης»

Η επιχείρηση εφαρμόζοντας το παραπάνω σύστημα, εντοπίζει και εξετάζει τα προβλήματα ποιότητας και υγιεινής σε όλες τις διεργασίες της και με την βοήθεια των στελεχών της μελετά και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση τους, ώστε να μη επαναλαμβάνονται στο μέλλον.

Η Διοίκηση της εταιρείας μέσω της εφαρμογής καταγεγραμμένων διαδικασιών, εξασφαλίζει:

  • την άριστη λειτουργική κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού επεξεργασίας
  • την αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας των διακινούμενων προϊόντων
  • την εκπαίδευση του προσωπικού
  • την εφαρμογή ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής
  • τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των ελεγκτικών αρχών

Για την Διοίκηση